بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,878 84.87 195,699 94.76 230,751 95.36 243,711 97.29
اوراق مشارکت 6,223 6.45 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,192 4.35 4,947 2.4 5,674 2.34 2,809 1.12
وجه نقد 1,425 1.48 55 0.03 55 0.02 55 0.02
سایر دارایی ها -21,775 -22.57 5,813 2.81 5,504 2.27 3,922 1.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 44,010 45.62 108,722 52.65 110,178 45.53 111,178 44.38