جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 96,606 87.05 294,084 96.51 281,824 98.03 296,206 96.07
اوراق مشارکت 5,730 5.16 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,253 3.83 5,346 1.75 3,389 1.18 8,402 2.73
وجه نقد 1,319 1.19 99 0.03 106 0.04 106 0.03
واحد صندوق
سایر دارایی ها -13,939 -12.56 5,188 1.7 2,164 0.75 3,606 1.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,199 45.24 132,133 43.36 126,357 43.95 135,311 43.89