بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 92,244 86.36 273,082 94.43 312,116 94.33 301,099 95.88
اوراق مشارکت 5,864 5.49 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,286 4.01 7,681 2.66 9,030 2.73 4,480 1.43
وجه نقد 1,348 1.26 95 0.03 95 0.03 95 0.03
سایر دارایی ها -15,588 -14.59 8,330 2.88 9,624 2.91 8,364 2.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 48,415 45.33 126,908 43.88 141,170 42.67 134,599 42.86