بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 85,334 85.47 234,663 95.68 233,425 95.38 235,376 98.13
اوراق مشارکت 6,087 6.1 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,151 4.16 3,295 1.34 2,562 1.05 454 0.19
وجه نقد 1,395 1.4 72 0.03 92 0.04 95 0.04
سایر دارایی ها -19,140 -19.17 7,216 2.94 8,657 3.54 3,938 1.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,412 45.49 109,294 44.57 104,484 42.69 106,949 44.59