جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 103,565 87.81 337,033 96.32 396,159 94.44 435,118 97.67
اوراق مشارکت 5,575 4.73 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,461 3.78 10,144 2.9 20,510 4.89 5,308 1.19
وجه نقد 1,287 1.09 117 0.03 137 0.03 105 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -12,299 -10.43 2,603 0.74 2,686 0.64 4,962 1.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 53,089 45.01 149,933 42.85 177,556 42.33 191,639 43.02