جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 111,842 88.33 459,962 94.18 535,090 93.91 584,065 90.21
اوراق مشارکت 5,464 4.32 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,919 3.89 23,245 4.76 24,879 4.37 62,101 9.59
وجه نقد 1,263 1 116 0.02 105 0.02 105 0.02
واحد صندوق 14,293 11.29 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -11,183 -8.83 5,062 1.04 9,712 1.7 1,211 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 53,123 41.96 162,384 33.25 247,609 43.46 272,025 42.01