جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 411,085 92.98 2,136,936 97.3 2,142,215 97.63 2,086,838 98.9
اوراق مشارکت 4,807 1.09 460 0.02 473 0.02 477 0.02
سپرده بانکی 18,816 4.26 31,755 1.45 30,636 1.4 4,638 0.22
وجه نقد 1,119 0.25 102 0 102 0 101 0
واحد صندوق 9,625 2.18 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 9 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,324 -0.75 26,917 1.23 20,692 0.94 17,919 0.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 165,240 37.37 754,822 34.37 729,326 33.24 719,705 34.11