اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما در تاریخ 1391/06/18 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
آگهی تغییرات(مجمع مورخ 1399/10/06)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق و تغییر ساعت صدور و ابطال(اساسنامه ای)
آگهی ثبتی مجمع 1399/03/19(تغییرات اساسنامه)
تاییدیه سازمان بورس در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق طی مجمع مورخ 1399/03/19
تاییدیه سازمان بورس در خصوص تصویب صورت های مالی طی مجمع مورخ 1399/03/19
تغییر متولی صندوق طی مجمع 99/01/09
تغییرات اساسنامه طی مجمع مورخ 1398/11/16
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/19صندوق مبنی بر تمدید فعالیت صندوق توسط سازمان بورس
تمدید فعالیت و تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق مشترک کاریزما
تمدید فعالیت صندوق طی مجمع 1397/04/02
تغییرات امیدنامه مورخ 26/12/1393
تغییرات اساسنامه مورخ 20/04/1395
تغییرات اساسنامه مورخ 01/12/1394
تصویب صورتهای مالی سال 95 طی مجمع 1396/04/03
تصویب اساسنامه جدید طی مجمع 1396/04/03