امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما در تاریخ 1391/06/18 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/25 مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار به همراه تاییدیه سازمان(امیدنامه)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق(امیدنامه ای)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/05 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس(امیدنامه ای)
تغییرات امیدنامه طی مجمع مورخ 99/03/19 صندوق
تغییر متولی صندوق طی مجمع 99/01/09
تغییرات امیدنامه طی مجمع مورخ 1398/11/16
تغییرات امیدنامه طی مجمع مورخ 1398/11/16
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغیرات امیدنامه مجمع مورخ 13980318
تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق طی مجمع 97/12/25
تغییرات امیدنامه مورخ 31/05/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 26/12/1393
تغییرات امیدنامه مورخ 17/01/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 15/06/1393
تغییرات امیدنامه مورخ 1394/12/01
تغییرات امیدنامه مورخ 1392/10/03
تغییرات امیدنامه مورخ 1392/09/02
تغییرات امیدنامه مورخ 1392/06/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 20/04/1395
تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق مشترک کاریزما
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/12/06 صندوق مشترک کاریزما
افزایش حق الزحمه حسابرس طی مجمع 1396/04/03