بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما به همراه توضیحات