مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما ثبت شده به شماره ٣٠١٩٢ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ١١٠٩٥ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ١٠٠% درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ١٤ روز شنبه  مورخ  ١٣٩٢/٠٩/٠٢ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران‌-‌ خیابان شهید بهشتی غربی‌- شماره ٢٨٣ – ساختمان نگین آزادی – طبقه ٤ – واحد غربی تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف- محل اقامت صندوق موضوع بند ٥ امیدنامه مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس؛ "تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه ٤، واحد غربی" تغییر یابد. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
٥-محل اقامت صندوق:    
محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه ٤، واحد غربی تعیین شده است.


ب- تغییر نشانی مدیر صندوق درج شده در بند ٦-٣ امیدنامه، به نشانی جدید نیز مورد تصویب مجمع واقع گردید، بر این اساس تغییر قسمت ابتدایی بند ٦-٣ امیدنامه به صورت زیر به تصویب مجمع صندوق رسید:
"٣-٦- مدیر: مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ٤/٢/١٣٩٠ با شماره ثبت ٤٠١١٣٦ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه ٤، واحد غربی.