اطلاع رسانی در خصوص ساعت صدو و ابطال صندوق مشترک کاریزما

ضمن تبریک سال نو به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق مشترک کاریزما می رساند، ثبت درخواست صدور از طریق فیش بانکی تا پایان روز 1399/12/26امکانپذیر بوده و همچنین ثبت از طریق درگاه پرداخت الکترونیک، تا ساعت 17 روز 1399/12/25امکان پذیر است.

همچنین به کلیه درخواست های ابطال تا پایان ساعت 20 روز 1399/12/25ثبت شوند در سال 99 رسیدگی شده و پرداخت وجه ابطال انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است از تاریخ 1400/01/07ثبت درخواست صدور و ابطال طبق روال قبل خواهد بود.