تجزیه واحد های صندوق مشترک کاریزما

سرمایه گذار محترم  صندوق مشترک کاریزما 
با توجه به تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل سرمایه گذاری با مبالغ پایین (کمتر از یک میلیون ریال) در صندوق مشترک کاریزما، در آینده ی نزدیک ارزش ریالی هر واحد صندوق مشترک کاریزما به نسبت ۱ به ۱۰۰ تجزیه و تعداد واحد های شما ۱۰۰ برابر قبل خواهد شد.
بدیهی است مجموع دارایی های شما در صندوق تغییری نخواهد کرد.
اطلاعات بیشتر در
https://bit.ly/2CTYCwh