حساب بانکی صندوق

٠١٠٠١١٠١٣٠٠٠٣   
بانک دی به نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما

شماره کارت:
٢٤٨٥  ٩٩٥٠  ٣٨١١  ٥٠٢٩
شماره شبا:
IR٦٨٠٦٦٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١١٠١٣٠٠٠٣