حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق

براساس صورتجلسه مورخ ١٣٩٤/١٢/٠١ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع بند ٨-٤ امیدنامه حذف گردید.