تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

بدین وسیله به استحضار می رساند موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود، متولی صندوق مشترک کاریزما با چندین  موسسه حسابرسی ادغام شده است.
مشخصات موسسه جدید بشرح زیر است:
نام موسسه: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
شماره ثبت: ١٤١٨٧
شماره شناسه ملی: ١٠٨٦١٦٨٧٦٢٥