تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

بدین وسیله به استحضار می رساند موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان، حسابرس صندوق مشترک کاریزما با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ادغام شده است.
مشخصات موسسه جدید بشرح زیر است:
نام موسسه: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
شماره ثبت: ٥٨٩
شماره شناسه ملی: ١٠٣٨٠٠٧٦٤٦٠