برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

بدین وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما دعوت می گردد،در مجمع صندوق با موضوع تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد در تاریخ ٣١/٠٣/٩٤ راس ساعت ١١درنشانی ،تهران،خیابان شهید بهشتی،بین بخارست و وزراء،پلاک ٢٨٣،طبقه چهارم غربی حضور بهم رسانند.
شرکت سبدگردان کاریزما
مدیر صندوق