تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما و حدود اختیار آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما در جلسه روز سه شنبه مورخ ٢١/١١/١٣٩٣در ساعت ٨ صبح و در اجرای ماده ٤٠ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما را به شرح زیر انتخاب نمود:
ردیف نام و نام خانوادگی      
١ فریدون زارعی
٢ علی تیموری شندی
٣ علیرضا سیری
٤ محمد عابد
٥ حسین صفری

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. 
رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی٥ نفر فوق پیوست شده‌است.
مدیر صندوق به آقای فریدون زارعی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.