صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما

الف- تشکیل جلسه:
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما در روز چهارشنبه مورخ ٣١/٠٢/١٣٩٣، رأس ساعت ١٥ در محل شرکت سبدگردان کاریزما واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ١٠٠درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
١- آقای علیرضا سیری                                 رئیس مجمع
٢- آقای فریدون زارعی                                 ناظر
٣- آقای علی تیموری شندی                          ناظر 
٤- آقای محمد عابد                                     دبیر مجمع

ج- قرائت دستور جلسه: 
١- استماع گزارش نماینده مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما؛
٢- بررسی صورت‌های مالی صندوق سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢؛
٣- انتخاب حسابرس صندوق؛
٤- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.

د- مصوبات:
پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
١- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢ توسط مجمع تصویب گردید؛
٢- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به عنوان حسابرس صندوق مجدداً انتخاب شد.