برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما راس ساعت ١٥ روز چهارشنبه ١٣٩٢/٠٢/١١ در محل شرکت سبدگردان کاریزما با حضور ١٠٠% از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مدیر، متولی، حسابرس، ضامن نقد شوندگی صندوق و نماینده سازمان به منظور تصویب صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره ٥ ماه و ١٩ روزه منتهی به ١٣٩١/١٢/٣٠ و تعیین حسابرس و متولی صندوق تشکیل گردید و پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
١- صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان) صندوق برای دوره مالی ٥ ماه و ١٩ روزه منتهی به ١٣٩١/١٢/٣٠ بررسی و مصوب گردید؛
٢- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به عنوان حسابرس صندوق و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به عنوان متولی صندوق مجددا انتخاب شد؛
٣- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.