اخبار

عنوان تاریخ درج
اطلاع رسانی در خصوص ساعت صدو و ابطال صندوق مشترک کاریزما 1399/12/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق و تغییر ساعت صدور و ابطال(اساسنامه ای) 1399/11/28
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق(امیدنامه ای) 1399/11/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/10/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/10/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/09/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/05 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس(امیدنامه ای) 1399/09/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/09/05 1399/09/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/09/05 1399/08/25
آگهی ثبتی مجمع 1399/03/19(تغییرات اساسنامه) 1399/05/14
اطلاعیه صندوق مشترک کاریزما 1399/05/08
اطلاعیه درخصوص ثبت صدور و ابطال با توجه به تجزیه واحد صندوق مشترک کاریزما 1399/05/08
تجزیه واحد های صندوق مشترک کاریزما 1399/05/08
آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري مشترک کاریزمامورخ 19-03-1399 1399/03/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/01/09 1399/01/09
آگهي دعوت به مجمع مورخ 09-01-1399صندوق سرمايه گذاري مشترک کاریزما 1398/12/27
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1398/11/16 1398/11/06
آگهي دعوت به مجمع مورخ 25-10-1398 صندوق سرمايه گذاري مشترک کاریزما 1398/10/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1398/03/18 1398/02/31
اطلاع رسانی مبنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1397/04/16
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1397/02/30
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1396/11/28
مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک برای سال مالی منتهی به 1395/12/30در مورخ 1396/04/03 1396/03/28
آگهی دعوت به مجمع 1395/04/07
تشکیل ‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما 1395/03/25
حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1395/03/25
تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1395/02/19
حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1395/02/13
تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1394/06/06
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1394/03/19
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1394/01/22
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما 1393/08/03
تمدید مجوز فعالیت صندوق 1393/05/05
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما 1393/04/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاری مشترک کاریزما (در خصوص تمدید مجوز صندوق) 1393/04/02
نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می‌شود 1392/12/03
اصلاح NAV صندوق بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت کارشناسی (مصوب هیات مدیره سازمان بورس) 1392/11/18
افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما 1392/10/15
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1392/09/11
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1392/06/24
حساب بانکی صندوق 1392/04/11
آدرس جدید شرکت سبدگردان کاریزما 1392/03/04
برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1392/02/13