مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/25 مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار به همراه تاییدیه سازمان(امیدنامه) 1400/01/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق و تغییر ساعت صدور و ابطال(اساسنامه ای) 1399/11/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق(امیدنامه ای) 1399/11/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/10/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/10/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/10/06 1399/09/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/05 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس(امیدنامه ای) 1399/09/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/09/05 1399/09/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/09/05 1399/08/25
آگهی ثبتی مجمع 1399/03/19(تغییرات اساسنامه) 1399/05/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/19 به همراه تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر هزینه های برگزاری مجامع و نرم افزار، متولی، حسابرس و تجزیه واحد(امیدنامه ای) 1399/05/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/19 در خصوص تجزیه واحدهای صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس (اساسنامه ای) 1399/04/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/19 به همراه تاییدیه سازمان بورس (اساسنامه ای) 1399/04/11
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/03/19 1399/03/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/09 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/02/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1399/01/09 1399/01/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/16 به همراه تاییدیه سازمان بورس (امیدنامه ای) 1398/12/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/16 به همراه تاییدیه سازمان بورس (اساسنامه ای) 1398/12/03
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 1398/11/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1398/11/16 1398/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/25 بهمراه تاییدیه سازمان بورس (تغییر آدرس) 1398/11/15
دعوت به مجمع مورخ 1398/11/16صندوق سرمايه گذاري قابل معامله سپهر کاريزما 1398/11/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1398/10/25 (اصلاحیه) 1398/10/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1398/10/25 1398/10/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/05 بهمراه تاییدیه سازمان بورس (تصویب صورتهای مالی) 1398/05/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1398/05/05 1398/05/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/18صندوق بهمراه تاییدیه سازمان بورس (تصویب صورتهای مالی) 1398/04/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/18صندوق مبنی حق الزحمه حسابرس و سقف کارمزد متولی بهمراه تاییدیه سازمان بورس 1398/03/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1398/03/18 1398/03/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/25 صندوق مبنی بر تغییر هزینه های نرم افزار صندوق بهمراه تاییدیه سازمان بورس 1398/01/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1397/12/25 1397/12/25
ثبت صورتجلسه مورخ 1397/04/02صندوق مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق توسط سازمان بورس 1397/05/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1397/04/02 1397/05/13
آگهی ثبتی صندوق مشترک کاریزما مورخ 1397/04/10 1397/04/13
ثبت صورتجلسه مورخ 1397/03/06صندوق مبنی بر تصویب صورتهای مالی صندوق توسط سازمان بورس 1397/03/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1397/03/06 1397/03/06
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/19صندوق مبنی برتمدید دوره فعالیت صندوق توسط سازمان بورس 1396/12/22
ثبت صورتجلسه مورخ 1396/12/06صندوق مبنی برتغییرات امیدنامه توسط سازمان بورس 1396/12/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1396/12/19 1396/12/19
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 06-12-1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1396/12/10
لیست حاضرین در مجمع صندوق مشترک کاریزما مورخ 1396/12/06 1396/12/06
صورتجلسات مجمع مورخ 1396/06/29 مشترک کاریزما مبنی بر تاییدیه سازمان و آگهی ثبتی نزد اداره ثبت شرکت ها 1396/09/07
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر مجمع 1396/04/03 صندوق مشترک کاریزما 1396/05/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1396/04/03 1396/04/04
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجازصندوق مشترک کاریزما مورخ01/12/1394 1396/01/23
آگهی ثبتی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 15/06/1395 1395/06/16
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 20/04/1395صندوق مشترک کاریزما توسط سازمان بورس و اوراق 1395/06/03
ثبت صورتجلسه مورخ 20/4/1395صندوق مبنی برهزینه مجامع ونرم افزار توسط سازمان بورس 1395/06/01
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 20/04/1395صندوق مشترک کاریزما توسط سازمان بورس 1395/05/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 20/04/1395 1395/04/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1395/04/20 1395/04/20
تاییدیه صورتجلسه مورخ 01/12/1394صندوق مبنی بر تغییر متولی توسط سازمان بورس اور 1395/02/20
صورتجلسه مورخ 1394/12/01 مبنی بر حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1395/02/14
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجازصندوق مشترک کاریزما مورخ01/12/1394 1395/01/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 01/12/1394 1394/12/01
تاییدیه صورتجلسه مورخ 31/05/1394صندوق مشترک کاریزما توسط سازمان بورس اور 1394/06/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 31/05/1394 1394/06/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 31/05/1394 1394/06/03
آگهی ثبتی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 03/05/1394 1394/05/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 31/03/1394 1394/03/31
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 31/03/1394 1394/03/31
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجازصندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ21/11/1393 1394/01/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 26/12/1393 1394/01/15
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1393/06/15 1393/08/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1393/02/31 (تمدید مجوز) 1393/05/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1392/10/03 1392/10/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1392/09/02 1392/09/12
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1391/04/05 1392/08/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1392/06/19 1392/06/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما مورخ 1392/02/11 1392/06/25