صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
گزارش حسابرس و صورتهای مالی شش منتهی به 1399/06/31 1399/08/19
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/06/31حسابرسی شده 1399/08/19
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1399/04/28
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی نشده) 1399/04/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 اصلاحیه 1399/03/27
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 1399/02/21
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی شده 1399/02/21
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1399/02/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/12/29 1399/02/01
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 (اصلاحیه) 1398/11/12
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
گزارش عملکرد دوره مالي مياني 9 ماهه منتهي به 30 آذرماه 1398 صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما 1398/10/28
صورتهای مالی دوره مالي مياني 9 ماهه منتهي به 30 آذرماه 1398 صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما 1398/10/28
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/04
گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 30-08-1398 1398/09/03
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1398/08/18
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی شده) 1398/08/18
گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 30-07-1398 1398/08/06
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1398/07/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی نشده) 1398/07/28
گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31-06-1398 1398/07/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 1398/05/31 1398/06/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 1398/04/31 1398/05/06
گزارش عملکرد 3 ماهه ي منتهي به 1398/03/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما 1398/04/29
صورتهاي مالي 3 ماهه ي منتهي به 1398/03/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما 1398/04/29
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی شده) 1398/02/25
گزارش عملکرد 12 ماهه ی منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1398/02/25
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/07
گزارش عملکرد 12 ماهه ی منتهی به 1397/12/29 صندوق مشترک کاریزما 1398/02/03
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی نشده) 1398/02/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 30 بهمن1397 1397/12/08
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 30 دی 1397 1397/11/06
گزارش عملکرد 9 ماهه ی منتهی به 1397/09/30 صندوق مشترک کاریزما 1397/10/26
صورتهای مالی 9 ماهه ی منتهی به 1397/09/30 صندوق مشترک کاریزما(حسابرسی نشده) 1397/10/26
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/03
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه صندوق مشترک کاريزما براي دوره منتهي به 1397/08/30 1397/09/06
گزارش عملکرد شش ماهه ی صندوق مشترک کاریزما منتهی به 1397/06/31 1397/08/15
صورتهای مالی 6 ماهه ی صندوق مشترک کاریزما منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) 1397/08/15
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 30 مهر 1397 1397/08/07
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1397/07/24
صورت های مالی شش ماه میان دوره ای منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396 ( حسابرسی نشده) 1397/07/24
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/09
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 تیر 1397 1397/05/03
صورتهای مالی صندوق مشترک کاریزما برای دوره میانی 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/27
گزارش عملکرد صندوق مشترک کاریزما برای دوره میانی 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/27
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1396 1397/03/07
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی شده) 1397/02/23
گزارش عملکرد 12 ماهه ی منتهی به 1396/12/29 صندوق مشترک کاریزما 1397/02/23
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/08
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی نشده) 1397/02/04
گزارش عملکرد 12 ماهه ی منتهی به 1396/12/29 صندوق مشترک کاریزما 1397/02/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/15
با عنوان: گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق مشترک کاریزما برای دوره 1396/11/30 1396/12/12
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای دوره منتهی به 30 دی 1396 1396/11/10
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1396/10/26
صورت مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1396/10/26
گزارش افشای پرتفوی آذر ماه صندوق مشترک کاریزما 1396/10/24
گزارش عملکرد منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1396/08/20
صورت مالی منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی شده) 1396/08/20
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1396/07/30
صورت مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما (حسابرسی نشده) 1396/07/30
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/05/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 1396 1396/05/01
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 ( حسابرسی شده) 1396/03/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/03/10
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1396/02/04
صورت مالی سالیانه منتهی به 1395/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما( حسابرسی نشده) 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1395 1395/10/29
صورت های مالی دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1395 1395/10/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) 1395/08/23
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) 1395/08/23
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/06/31 1395/08/02
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده) 1395/08/02
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 1395/05/05
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 1395/05/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به29/12/1394 1395/02/21
صورت مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 (حسابرسی شده) 1395/02/21
صورت مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 (حسابرسی نشده) 1395/02/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 29/12/94 1395/02/05
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 1394/10/15
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 1394/10/15
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده) 1394/08/12
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده) 1394/08/12
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده) 1394/07/27
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده) 1394/07/27
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1394 (حسابرسی نشده) 1394/04/20
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 1394 (حسابرسی نشده) 1394/04/20
صورت مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 (حسابرسی شده) 1394/03/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) 1394/03/06
صورت مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 (حسابرسی نشده) 1394/02/20
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1393/12/29 1394/02/20
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1393 (حسابرسی نشده) 1393/11/08
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1393 (حسابرسی نشده) 1393/11/08
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/01
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده) 1393/07/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده) 1393/07/30
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1393 1393/05/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1393/03/31 1393/05/15
صورت مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1392 (حسابرسی شده) 1393/02/20
صورت مالی سالیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1392 (حسابرسی نشده) 1393/01/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1392/12/29 1393/01/30
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1392 1392/10/30
صورت مالی 9 (2 ماه و 20 روزه) ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1391 1392/10/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1392/09/30 1392/10/30
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریویر ماه 1392 (حسابرسی شده) 1392/08/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1392/03/31 (اصلاح شده) 1392/08/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1392/06/31 1392/08/15
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریویر ماه 1392 (حسابرسی نشده) 1392/07/20
صورت مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1392 1392/04/24
صورت مالی منتهی به 30 اسفند 1391 (حسابرسی شده) 1392/02/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما منتهی به 1391/12/30 1392/02/14
صورت مالی سه ماهه منتهی به 10دی 1391 1391/11/14